1. 1000oC-1100oC
2. 1200oC -1230oC
3 1250oC
3 1280oC
4.อลูมิน่าทาแผ่น

เคลือบผสมสำเร็จรูป

เคลือบผสมสำเร็จรูปของ CPC เป็นเคลือบที่ผ่านกระบวนการบดผสมพร้อมใช้งานสำหรับดินผสมของ CPC ที่มีบริการในรูปแบบเคลือบน้ำสำหรับงานชุบ และเคลือบแห้งสำหรับนำไปเตรียมเป็นน้ำเคลือบ ซึ่งง่ายต่อการขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นเคลือบใส และเคลือบทึบ ส่วนเคลือบสีจะผลิตตามความต้องการต้องการของลูกค้า และทาง CPC ยังมีบริการปรับเคลือบตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย เพื่อความหลากหลายของการผลิตงาน

โดยเคลือบหลัก ๆ ของทาง CPC แบ่งออกได้ตามการใช้งานดังนี้

เคลือบอุณหภูมิ 1000oC - 1100oC

FXX-0150 และ FXX-0151 เป็นเคลืิอบใส ที่ใช้สำหรับดินโดโลไมท์ หรือ ดินเอิร์ทเทร์นแวร์ไฟต่ำ (ดิน EBA) และดินเทอราคอตต้า (ดิน ECA) โดยลูกค้ามาสามารถนำไปผสมสเตนสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

เคลือบอุณหภูมิ 1150oC

FXX-0155 เป็นเคลือบใส ที่ใช้สำหรับดินเอิร์ทเทิร์นแวร์สีแดง หรือดินเทอราคอตต้า (ดิน ECA) นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถผสมสเตนสีต่างกับเคลือบ FXX-0152 เพื่อให้เกิดสีต่าง ๆ ได้ตามความชอบ

เคลือบอุณหภูมิ 1200oC-1230oC

เหมาัะสำหรับใช้กับดินสโตนแวร์ ดินวิเทรียสไชน่า และดินเอิร์ทเทิร์นแวร์ไฟสูง โดยเคลือบกลุ่มนี้มาหลากหลายทั้งเคลือบใส และเคลือบสี ลูกค้ามาสามารถเลือกสั่งผลิตสีตามต้องการได้โดยสะดวก ดังนี้

FXX-012X เป็นกลุ่มเคลือบใส ประกอบด้วย

  1. FXX-0120 เคลือบใส 1180oC-1220oC
  2. FXX-0122 เคลือบใส 1200oC-1230oC Zn ต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ

FXX-022X เป็นกลุ่มเคลือบสีขาว ประกอบด้วย

  1. FXX-0222M เคลือบสีขาวด้าน
  2. FXX-0223 เคลือบสีขาวทึบมัน
0222M
02223

FXX-032X เป็นกลุ่มเคลือบสีน้ำเงิน ประกอบด้วย

0321 0322 0323 0327M 0328 0329
0320
0321
0322
0323
0325
0326
0327M
0328
0329

FXX-032X เป็นกลุ่มเคลือบสีน้ำตาล ประกอบด้วย

0420 0421 0422
0420
0421
0422
0423
0424

FXX-052X เป็นกลุ่มเคลือบสีฟ้า ประกอบด้วย

0520 0521 0522 0523 0526 0527 0529
0520
0521
0522
0523
0526
0527
0529

FXX-062X เป็นกลุ่มเคลือบสีเหลือง ประกอบด้วย

0620 0621 0622 0623 0625
0620
0621
0622
0623
0625

FXX-072X เป็นกลุ่มเคลือบสีชมพู

FXX-082X เป็นกลุ่มเคลือบสีแดง

FXX-092X เป็นกลุ่มเคลือบสีดำ

FXX-102X เป็นกลุ่มเคลือบสีเขียว

FXX-112X เป็นกลุ่มเคลือบสีเทา

FXX-122X เป็นกลุ่มเคลือบสีม่วง

FXX-132X เป็นกลุ่มเคลือบสีงา

เคลือบอุณหภูมิ 1250oC-1260oC

FXX0120Z เป็นเคลือบใส สำหรับดินพอร์ซเลน และวิเทรียสไชน่า

เคลือบอุณหภูมิ 1280oC-1300oC

เคลือบใส - FXX0110, 0113, 0114

เคลือบขาวทึบ - FXX0210

เคลือบสีดำ - FXX0910, FXX0911M, FXX0912M